Opinie o Nas

Regulamin

REGULAMIN POMOCNA24.PL
§ 1POSTANOWIENIA OGÓLNE  
1.      Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę, zwanego dalej Pomocna 24. 2.      Regulamin udostępniany jest na stronie internetowej Pomocna 24  w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.  
§ 2 DEFINICJE
Użyte w Regulaminie definicje posiadają następujące znaczenie:
1.      Sprzedawca -     ERAMEDICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą we Włodawie Al. Piłsudskiego 5, 22-200 Włodawa (Nr KRS 0000510537, Sąd rejestrowy – Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie, z/s w Świdniku VI Wydział KRS, REGON: 061687854, NIP: 5651526421, tel. 17 789 22 35 email: info@pomocna24.pl
2.      Pomocna 24 – dostępny w domenie www.pomocna24.pl serwis internetowy zarządzany przez Sprzedawcę, umożliwiający Klientowi zawieranie Umów sprzedaży dotyczących Artykułów znajdujących się na stronie www.pomocna24.pl .
3.      Klient – zarejestrowany lub niezarejestrowany podmiot, który w Pomocna 24 zawarł Umowę sprzedaży.
4.      Klient zarejestrowany – podmiot dokonujący zakupów w Pomocna 24, posiadający w Pomocna 24 swoje konto, do którego dostęp następuje poprzez własny login i hasło dostępu.
5.      Klient niezarejestrowany - podmiot dokonujący zakupów w Pomocna 24, nie posiadający w Pomocna 24 własnego konta.
6.      Umowa sprzedaży – umowa zawarta w ramach Pomocna 24, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Klienta Artykułów znajdujących się w ofercie Pomocna 24.
7.      Artykuł – suplement diety, odżywka, kosmetyk lub inny produkt dopuszczony do sprzedaży bez recepty na terenie Rzeczpospolitej Polski, którego sprzedaż prowadzona jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem Pomocna 24.
8.      Operator – uprawniony podmiot, który prowadzi elektroniczny serwis sprzedażowy oraz przechowuje i przetwarza dane osobowe Zarejestrowanych Klientów: IAI Spółka Akcyjna, z siedzibą w Szczecinie; adres: al. Piastów 30, 71-064 Szczecin; kapitał zakładowy: 815 623,50 złotych; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000325245, NIP PL: 8522470967; Regon: 320147706.
9.      Ceneo Sp. z o.o. – spółka pod firmą: Ceneo Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Grunwaldzka 182l 60-166 Poznań, o kapitale zakładowym w wysokości 145.700,00 zł; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493884, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7792420393.
10.       Serwis Ceneo – prowadzony przez Ceneo Sp. z o.o. pod adresem internetowym http://www.ceneo.pl/ serwis internetowy służący pośredniczeniu w sprzedaży towarów. Serwis Ceneo przechowuje i przetwarza dane transakcyjne obejmujące fakt dokonania transakcji.
11.    Grupa Allegro – spółka pod firmę Grupa Allegro sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268796, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 528252995  
§ 3 OŚWIADCZENIA
1.      Pomocna 24 prowadzona jest przez Sprzedawcę. 
2.      Sprzedawca jest odpowiedzialny za obsługę Pomocna 24 oraz realizację  zamówień.
3.      Sprzedawca za pośrednictwem Pomocna 24 prowadzi sprzedaż suplementów diety, odżywek, kosmetyków i innych produktów dopuszczonych do sprzedaży bez recepty na terenie Rzeczpospolitej Polski. Artykuły posiadają odpowiednie atesty i zezwolenia wymagane przepisami prawnymi oraz zostały nabyte zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4.      Sprzedawca oświadcza, iż zamieszczone w Pomocna 24 Artykuły pochodzą z hurtowni farmaceutycznych, bezpośrednio od producentów lub dystrybutorów i są oryginalne.
5.      Oferowane artykuły są przechowywane zgodnie z wymogami producenta, w sposób gwarantujący zachowanie wymogów jakościowych wymaganych przez producentów.
§ 4 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.      Klient będący osobą fizyczną może dokonywać zakupów w Pomocna 24 pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych. Klient będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej może dokonywać zakupów w Pomocna 24 za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.
2.      Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące wynikiem podania przez Klienta nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych na formularzach internetowych zamówienia, w związku ze składanym zamówieniem lub będące wynikiem nieprzestrzegania przez Klienta Regulaminu.
3.      Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy sposób korzystania przez Klienta z Pomocna 24.
4.      Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe z przeznaczeniem użycie zakupionego Artykułu lub za błędną interpretacje treści ulotek dołączonych do opakowań Artykułów.
5.      Dane podawane przez Klienta przy składaniu zamówienia nie mogą naruszać przepisów prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
6.      Niedopuszczalne jest korzystanie przez Klienta z firmy Sprzedawcy, logo Pomocna 24, informacji zawartych na stronie internetowej Pomocna 24, m.in. nazwy, opisów, zdjęć, oznaczeń producentów artykułów, chyba, że korzystanie ze wskazanych w praw autorskich oraz własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich.
7.      Klient zarejestrowany zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy i nie udostępniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, z którego korzysta w Pomocna 24.     V.  Zasady zakupu asortymentu w Aptece Internetowej przez Zarejestrowanych Użytkowników.      
§ 5 ZAMÓWIENIA  
1.      Złożenie przez Klienta zamówienia w Pomocna 24 jest równoznaczne z  akceptacją niniejszego Regulaminu. Akceptacja postanowień Regulaminu oraz warunków zawarcia umowy odbywa się przed złożeniem zamówienia poprzez zaznaczenie znacznika potwierdzenia zapoznania się z warunkami Regulaminu. 
2.      Składanie zamówień za pośrednictwem Pomocna 24 odbywa się 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem § 9 Regulaminu.
3.      Realizacja transakcji wysyłkowej sprzedaży produktów z zastosowaniem elektronicznych systemów porozumiewania się na odległość, będzie odbywała się z wykorzystaniem usługi wynajmu aplikacji i zasobów serwerowych na potrzeby handlu elektronicznego, świadczonej przez IAI S.A, z/s w Szczecinie (Nr KRS  0000325245). 4.      W wypadku otrzymania przez Pomocna 24 zamówienia od Klienta, Sprzedawca zobowiązuje się – w miarę posiadanego asortymentu – zrealizować zamówienie i umożliwić Klientowi zakup wybranego asortymentu po cenach i na zasadach wskazanych w Pomocna 24. Ceny Artykułów oferowanych w Pomocna 24 są jednostkowymi cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich.
5.      Przez złożenie zamówienia (co następuje) poprzez „kliknięcie” na przycisk „Potwierdź złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty”, Klient składa prawnie wiążącą ofertę zakupu w Pomocna 24 wybranego Asortymentu, za cenę wskazaną na stronie www.pomocna24.pl w chwili składania zamówienia. Chwilą złożenia zamówienia jest otrzymanie przez Aptekę oferty Zarejestrowanego Użytkownika.
6.      Informacje o artykułach umieszczonych w Pomocna 24 nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
7.      Klient, przed złożeniem zamówienia, zamieszcza w koszyku wybrane przez siebie Artykuły, które zamierza nabyć. Klient ma możliwość zarządzenia zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych artykułów lub ich usuwanie, przeliczanie wartości artykułów i przeliczenia kosztów dostawy.
8.      Po ostatecznym wyborze Artykułów z oferty zamieszczonych w Pomocna 24, Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy i wypełnia formularz internetowy zamówienia podając żądane dane. Wysokość kosztów dostawy zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
9.      Do realizacji zamówienia konieczne jest wypełnienie wymaganych pól w formularzu internetowym zamówienia oraz podanie prawidłowego adresu e-mail.
10.  Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu), a następnie informuje Klienta drogą elektroniczną, na podany adres e-mail o warunkach na jakich została zawarta umowa, informację o jej realizacji i wysyłce pod wskazany w formularzu adres. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta na adres e-mail podany przez Klienta.
11.  W przypadku zastosowania procedury „Odbiór własny” przez złożenie i przyjęcie oferty dochodzi jednie do zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży, zaś Klient, który złożył ofertę otrzyma numer, na który powinien się powołać w Pomocna 24, w celu dokonania zakupu Asortymentu.
12.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do realizacji zamówienia w przypadku, gdy: a/     dane podane na formularzu internetowym zamówienia są niekompletne, błędne lub niepełne, b/      zamawiany artykuł został wycofany w obrotu lub wstrzymany  na terenie kraju przez właściwe organy lub producenta lub jest z innych przyczyn niedostępny.
13.  W przypadku odmowy realizacji zamówienia, wpłacone przez Klienta należności zostaną zwrócone niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odmowy realizacji zamówienia, na wskazane przez Klienta konto.
14.  W wypadku przyjęcia oferty i otrzymania przez Pomocna24 od Zarejestrowanego Użytkownika, który złożył ofertę zapłaty (z zastrzeżeniem procedury „Odbioru własnego w Aptece”)  Apteka, za pośrednictwem uprawnionego przewoźnika (względnie operatora pocztowego) dostarczy Klientowi zamówiony Asortyment.
15.  Do przesyłanego zamówienia Sprzedawca dołącza paragon fiskalny, chyba, że Klient zażąda wystawienia faktury VAT. W przypadku pominięcia przez Sprzedawcę prośby o wystawienie faktury VAT istnieje możliwość jej wystawienia w ciągu 7 dni od daty zakupu po przesłaniu paragonu i wcześniejszym kontakcie drogą e-mail lub telefoniczną ze Sprzedawcą. Koszt wysyłki faktury VAT wystawionej na prośbę Klienta później niż realizacja zamówienia, ponosi Klient.    
§ 6 PŁATNOŚCI I DOSTAWA  
1.      Zamawiający ma prawo wyboru sposobu dostawy oraz formy  płatności zgodnie ze wskazaniem w formularzu internetowym zamówienia.
2.      Dostawa następuje na adres podany przez Klienta na formularzu internetowym zamówienia.
3.      Dokonywanie płatności za zamówiony artykuł jest możliwe: -    online poprzez system IAI,  Payu lub PayPal, -     przelewem na konto Sprzedawcy z podaniem numeru zamówienia  znajdującego się na karcie zamówienia na numer rachunku wskazany przez Sprzedawcę, -    za pobraniem, -  osobiście w Pomocna 24 znajdującej się w Rzeszowie przy ul. Lwowskie 64
4. Warunkiem realizacji zamówienia jest dokonanie przez Klienta przedpłaty stanowiącej   równowartość zapłaty ceny za zamówiony asortyment oraz kosztów dostarczenia zamówionych produktów.
5.   Sprzedawca oczekuje wpływu przedpłaty przez okres 10 dni roboczych od dnia udzielenia  przez Sprzedawcę potwierdzającej odpowiedzi na ofertę,. Bezskuteczny upływ terminu oznacza anulowanie umowy sprzedaży.
6. Artykuł wysyłany jest w terminie do 2 dni po zaksięgowaniu wpłaty na koncie  Sprzedawcy.
7.  Koszty przesyłki pokrywane są przez Klienta i doliczane są do kwoty płatności, którą Klient ma obowiązek uiścić za zamówiony artykuł. O całkowitym koszcie zamówienia Klient jest informowany przy składaniu zamówienia. 
8.      Przy osobistym odbiorze zamówienia Klient zobowiązany jest posiadać przy sobie wydruk z potwierdzeniem wpłaty i numer zamówienia. Przy odbiorze osobistym nie są doliczane koszty przesyłki.
9.      Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nie dostarczenie artykułu z powodów leżących po stronie Klienta, m.in. z powodu podania błędnego adresu dostawy, nieuzasadnionej odmowy przyjęcia artykułu. W takim przypadku Sprzedawca umożliwi Klientowi osobisty odbiór zamówienia w siedzibie Sprzedawcy albo na pisemny wniosek ponownie prześle zamówienie na podany przez Klienta adres po uprzedniej zapłacie przez Klienta kosztów ponownej dostawy, zgodnie z ust. 6.  
§ 7 REKLAMACJE
1.      Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczącej zakupionego za pośrednictwem Pomocna 24 Artykułu w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub zniszczenia Artykułu w przesyłce lub przesyłki, wady fizycznej lub prawnej Artykułu.
2.      Klient zobowiązany jest sprawdzić przy odbiorze zamówienia stan przesyłki, w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub zniszczenia Artykułu w przesyłce lub przesyłki Klient może odmówić odbioru przesyłki, podając przyczynę odmowy odbioru przesyłki, lub spisać w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę protokół wskazujący uszkodzenia i zabezpieczenia przesyłki.
3.      W przypadku stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej Artykułu Konsumentowi przysługuje, według jego wyboru, prawo żądania obniżenia ceny, odstąpienia od umowy, naprawy albo wymiany Artykułu na wolny od wad.
4.      W przypadku składania reklamacji Klient powinien odesłać wadliwy artykuł przesyłką pocztową na adres POMOCNA24.PL  ul. Lwowska 64, 35-301 Rzeszów z dopiskiem „reklamacja”, dołączając formularz reklamacyjny znajdujący się na stronie Pomocna 24 lub odesłać artykuł przesyłką pocztową na adres Sprzedawcy z dopiskiem „reklamacja”, przesyłając formularz reklamacyjny znajdujący się na stronie Pomocna 24 w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy. W przypadku odmowy odbioru przesyłki, o której mowa w ust. 2 Klient informuje o tym Sprzedawcę, przesyłając formularz reklamacyjny i podając w nim przyczynę odmowy przesyłki. POBIERZ DRUK REKLAMACJI
5.      Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane wskazane w druku reklamacji. 
6.      Reklamowany artykuł Klient odsyła do Sprzedawcy na swój koszt. W przypadku uznania reklamacji, koszty odesłania artykułu zostaną Klientowi zwrócone przez Sprzedawcę.
7.      Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni liczonych od następnego dnia po dniu zgłoszenia reklamacji otrzymania reklamowanego artykułu, informując o jej wyniku Klienta na adres e-mail. W przypadku nie ustosunkowania się do żądania wskazanego w reklamacji we wskazanym terminie uznaje się reklamację za uznane.  8.      Klient, będący konsumentem ma prawo do złożenia reklamacji z powodu wady fizycznej lub prawnej Artykułu w ciągu 2 lat od daty wydania Artykułu, pod warunkiem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie Artykułu w ciągu roku od dnia stwierdzenia wady fizycznej Artykułu.
9.      Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: a)   Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
b)  Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.  
§ 8 ODSTĄPIENIE
Klient będący konsumentem, na podstawie art. 27 i następnych ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 24.06.2014, nr827) może odstąpić od umowy.
§ 9 PRZERWY TECHNICZNE  
1.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Pomocna 24 z powodu serwisu technicznego, prac konserwacyjnych lub innych prac związanych z polepszeniem funkcjonowania Pomocna 24.
2.      Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Pomocna 24 spowodowany okolicznościami wskazanymi w ust. 1 lub innymi czynnikami niezależnymi od Sprzedawcy oraz wynikającymi z tego konsekwencjami.  
§ 10 POLITYKA PRYWATNOŚCI
1.      Administratorem danych osobowych jest ERAMEDICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą we Włodawie Al. Piłsudskiego 5, 22-200 Włodawa (Nr KRS 0000510537, Sąd rejestrowy – Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie, z/s w Świdniku VI Wydział KRS, REGON: 061687854, NIP: 5651526421.
2.      Dane osobowe Klientów są przetwarzane i chronione przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 roku "o ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 1997r. Nr 133 poz. 883 ze zm.), w sposób uniemożliwiający nieuprawniony dostęp do tych danych.
3.      Podane przez Klienta dane osobowe, przy dokonywaniu rejestracji w Pomocna 24 internetowym www.pomocna24.pl (zakładaniu konta), będą przetwarzane przez Sprzedawcę w bazie klientów Sprzedawcy w zakresie niezbędnym do realizacji zawieranych za pośrednictwem Pomocna 24 umów. Podanie przez Klienta dane osobowe wskazanych w formularzu rejestracyjnym są niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę składanych przez Klienta zamówień.
4.      Dane osobowe Klientów nie dokonujących rejestracji w Pomocna 24 będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
5.      Wszelkie dane osobowe Klientów są poufne. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne.
6.      Klientowi przysługuje prawo wglądu i poprawiania podanych przez niego danych osobowych oraz prawo do żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy klientów Sprzedawcy.
7.      Pomocna 24 może powierzyć przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych Zarejestrowanych KJlientów (w celu realizacji obsługi zamówień i funkcjonowania Pomocna 24) uprawnionemu podmiotowi – Operatorowi.
8.      Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Zarejestrowanych Klientów uprawnionemu podmiotowi – Serwisowi Ceneo w celu świadczenia przez Ceneo Sp. z o.o. usług w ramach Serwisu Ceneo oraz Grupie Allegro w celu świadczenia przez Ceneo Sp. z o.o. usług w ramach Serwisu Allegro. Dane przekazywane przez Sprzedawcę do Ceneo Sp. z o.o. i Grupa Allegro sp. z o.o. obejmują: informacje o dokonaniu transakcji bez przekazywania danych osobowych klientów.
9.      Ceneo Sp. z o.o. i Grupa Allegro sp. z o.o. będzie dokonywało w stosunku do danych, o których w ust. 8 wszelkich możliwych i dozwolonych prawem operacji w takim zakresie, w jakim jest to konieczne dla wykonywania na rzecz Sprzedawcy usług, w szczególności są uprawnione do wykonywania co najmniej następujących operacji: przeglądanie, utrwalanie i przechowywanie tych danych. Ceneo sp. z o.o. i Grupa Allegro sp. z o.o. będą również przekazywać otrzymane od Sprzedawcy dane, o których podmiotom współpracującym z Ceneo sp. z o.o., które realizują czynności w ramach Serwisu Ceneo i Grupa Allegro sp. z o.o., które realizują czynności w ramach Serwisu Allegro.  
10.  Klient dokonujący zakupu w Pomocna 24 wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez Pomocna 24 www.pomocna24.pl oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Pomocna 24 www.pomocna24.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).
11.  Sprzedawca nie będzie udostępniał danych osobowych Zarejestrowanych Klientów osobom trzecim, (z zastrzeżeniem Operatora, Ceneo Sp. z o.o., Grupa Allegro sp. z o.o. i podmiotów uprawnionych do tego na podstawie ustawy).
12.  Za zgodą Zarejestrowanego Klienta i w zakresie przez prawo dozwolonym Sprzedawca będzie przesyłał Zarejestrowanemu Klientowi materiały informacyjne, promocyjne i reklamowe – co może się odbyć również przez podmioty trzecie.
13.  Zarejestrowany Klient jest uprawniony do:
a) dostępu do treści swoich danych, kontroli ich treści oraz ich poprawiania;
b) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.  
§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Pomocna 24. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
2.      We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta; ustawa Kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
3.      Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.  

Zamówienia dla Państwa realizuje: Drogeria Pomocna ul. Lwowska 64 35-301 Rzeszów woj. podkarpackie

Dbamy o Twoją prywatność

Nasz Sklep wraz z Zaufanymi Partnerami przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie np. IP Twojego urządzenia oraz informacje zapisywane za pomocą technologii służących do ich śledzenia i przechowywania, takich jak pliki cookies, sygnalizatory www lub innych podobnych technologii.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności, a także w celach analitycznych, marketingowych, oraz aby dostosować treści do Twoich preferencji i zainteresowań w tym także do wyświetlania spersonalizowanych treści (reklamowych) oraz do poprawnego działania strony internetowej. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie możesz określić w Twojej przeglądarce.

Klikając „ZGADZAM SIĘ, CHCĘ PRZEJŚĆ DO STRONY” wyrażasz zgodę na stosowanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki oraz na dostosowanie treści na stronie naszego Sklepu do Twoich preferencji, a także w celach statystycznych i marketingowych, w tym do wyświetlania spersonalizowanych treści (reklamowych). Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie poprzez usunięcie plików cookies z przeglądarki z danego urządzenia końcowego.

Jeżeli klikniesz „NIE WYRAŻAM ZGODY” - nie będzie możliwe wejście na stronę Sklepu.

NIE WYRAŻAM ZGODY
ZGADZAM SIĘ, CHCĘ PRZEJŚĆ DO STRONY
pixel