Opinie o Nas

Regulamin

REGULAMIN POMOCNA24.PL

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę, zwanego dalej Pomocna 24.
2. Regulamin udostępniany jest na stronie internetowej Pomocna 24 w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

§ 2. DEFINICJE.
Użyte w Regulaminie definicje posiadają następujące znaczenie:
1) Sprzedawca – spółka pod firmą ERAMEDICA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włodawie Al. Piłsudskiego 5, 22-200 Włodawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000510537, posiadająca numer REGON: 061687854 oraz numer NIP: 565152642, tel. 17 789 22 35 email: info@pomocna24.pl
2) Pomocna 24 – dostępny w domenie www.pomocna24.pl serwis internetowy zarządzany przez Sprzedawcę, umożliwiający Klientowi zawieranie Umów sprzedaży dotyczących Artykułów znajdujących się na stronie www.pomocna24.pl .
3) Klient – zarejestrowany lub niezarejestrowany podmiot, który w Pomocna 24 zawarł Umowę sprzedaży.
4) Klient zarejestrowany – podmiot dokonujący zakupów w Pomocna 24, posiadający w Pomocna 24 swoje konto, do którego dostęp następuje poprzez własny login i hasło dostępu.
5) Klient niezarejestrowany - podmiot dokonujący zakupów w Pomocna 24, nie posiadający w Pomocna 24 własnego konta.
6) Umowa sprzedaży – umowa zawarta w ramach Pomocna 24, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Klienta Artykułów znajdujących się w ofercie Pomocna 24.
7) Artykuł – suplement diety, odżywka, kosmetyk lub inny produkt dopuszczony do sprzedaży bez recepty na terenie Rzeczpospolitej Polski, którego sprzedaż prowadzona jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem Pomocna 24.
8) Operator – uprawniony podmiot, który prowadzi elektroniczny serwis sprzedażowy (IAI Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, KRS: 0000325245)
9) Ceneo – spółka pod firmą Ceneo sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, KRS 0000493884.
10) Serwis Ceneo – prowadzony przez Ceneo pod adresem internetowym http://www.ceneo.pl/ serwis internetowy służący pośredniczeniu w sprzedaży towarów.
11) Grupa Allegro – spółka pod firmę Grupa Allegro sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268796, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 528252995

§ 3. OŚWIADCZENIA.
1. Pomocna 24 prowadzona jest przez Sprzedawcę.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny za obsługę Pomocna 24 oraz realizację zamówień.
3. Sprzedawca za pośrednictwem Pomocna 24 prowadzi sprzedaż suplementów diety, odżywek, kosmetyków i innych produktów dopuszczonych do sprzedaży bez recepty na terenie Rzeczpospolitej Polski. Artykuły posiadają odpowiednie atesty i zezwolenia wymagane przepisami prawnymi oraz zostały nabyte zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Sprzedawca oświadcza, iż zamieszczone w Pomocna 24 Artykuły pochodzą z hurtowni farmaceutycznych, bezpośrednio od producentów lub dystrybutorów i są oryginalne.
5. Oferowane artykuły są przechowywane zgodnie z wymogami producenta, w sposób gwarantujący zachowanie wymogów jakościowych wymaganych przez producentów.

§ 4. ZASADY OGÓLNE.
1. Klient będący osobą fizyczną może dokonywać zakupów w Pomocna 24 pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych. Klient będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej może dokonywać zakupów w Pomocna 24 za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące wynikiem podania przez Klienta nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych na formularzach internetowych zamówienia, w związku ze składanym zamówieniem lub będące wynikiem nieprzestrzegania przez Klienta Regulaminu.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy sposób korzystania przez Klienta z Pomocna 24.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe z przeznaczeniem użycie zakupionego Artykułu lub za błędną interpretacje treści ulotek dołączonych do opakowań Artykułów.
5. Dane podawane przez Klienta przy składaniu zamówienia nie mogą naruszać przepisów prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
6. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Klienta z firmy Sprzedawcy, logo Pomocna 24, informacji zawartych na stronie internetowej Pomocna 24, m.in. nazwy, opisów, zdjęć, oznaczeń producentów artykułów, chyba, że korzystanie ze wskazanych w praw autorskich oraz własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich.
7. Klient zarejestrowany zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy i nie udostępniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, z którego korzysta w Pomocna 24.

§ 5. ZAMÓWIENIA.
1. Złożenie przez Klienta zamówienia w Pomocna 24 jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Akceptacja postanowień Regulaminu oraz warunków zawarcia umowy odbywa się przed złożeniem zamówienia poprzez zaznaczenie znacznika potwierdzenia zapoznania się z warunkami Regulaminu.
2. Składanie zamówień za pośrednictwem Pomocna 24 odbywa się 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem § 9 Regulaminu.
3. Realizacja transakcji wysyłkowej sprzedaży produktów z zastosowaniem elektronicznych systemów porozumiewania się na odległość, będzie odbywała się z wykorzystaniem usługi wynajmu aplikacji i zasobów serwerowych na potrzeby handlu elektronicznego, świadczonej przez Operatora.
4. W wypadku otrzymania przez Pomocna 24 zamówienia od Klienta, Sprzedawca zobowiązuje się – w miarę posiadanego asortymentu – zrealizować zamówienie i umożliwić Klientowi zakup wybranego asortymentu po cenach i na zasadach wskazanych w Pomocna 24. Ceny Artykułów oferowanych w Pomocna 24 są jednostkowymi cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich.
5. Przez złożenie zamówienia (co następuje) poprzez „kliknięcie” na przycisk „Potwierdź złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty”, Klient składa prawnie wiążącą ofertę zakupu w Pomocna 24 wybranego Asortymentu, za cenę wskazaną na stronie www.pomocna24.pl w chwili składania zamówienia. Chwilą złożenia zamówienia jest otrzymanie przez Sprzedawcę oferty Klienta.
6. Informacje o artykułach umieszczonych w Pomocna 24 nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
7. Klient, przed złożeniem zamówienia, zamieszcza w koszyku wybrane przez siebie Artykuły, które zamierza nabyć. Klient ma możliwość zarządzenia zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych artykułów lub ich usuwanie, przeliczanie wartości artykułów i przeliczenia kosztów dostawy.
8. Po ostatecznym wyborze Artykułów z oferty zamieszczonych w Pomocna 24, Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy i wypełnia formularz internetowy zamówienia podając żądane dane. Wysokość kosztów dostawy zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
9. Do realizacji zamówienia konieczne jest wypełnienie wymaganych pól w formularzu internetowym zamówienia oraz podanie prawidłowego adresu e-mail.
10. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu), a następnie informuje Klienta drogą elektroniczną, na podany adres e-mail o warunkach na jakich została zawarta umowa, informację o jej realizacji i wysyłce pod wskazany w formularzu adres. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta na adres e-mail podany przez Klienta.
11. W przypadku zastosowania procedury „Odbiór własny” przez złożenie i przyjęcie oferty dochodzi jednie do zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży, zaś Klient, który złożył ofertę otrzyma numer, na który powinien się powołać w Pomocna 24, w celu dokonania zakupu Asortymentu.
12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do realizacji zamówienia w przypadku, gdy: a/ dane podane na formularzu internetowym zamówienia są niekompletne, błędne lub niepełne, b/ zamawiany artykuł został wycofany w obrotu lub wstrzymany na terenie kraju przez właściwe organy lub producenta lub jest z innych przyczyn niedostępny.
13. W przypadku odmowy realizacji zamówienia, wpłacone przez Klienta należności zostaną zwrócone niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odmowy realizacji zamówienia, na wskazane przez Klienta konto.
14. W wypadku przyjęcia oferty i otrzymania przez Pomocna24 od Zarejestrowanego Użytkownika, który złożył ofertę zapłaty (z zastrzeżeniem procedury „Odbioru własnego”) Sprzedawca, za pośrednictwem uprawnionego przewoźnika (względnie operatora pocztowego) dostarczy Klientowi zamówiony Asortyment.
15. Do przesyłanego zamówienia Sprzedawca dołącza paragon fiskalny, chyba, że Klient zażąda wystawienia faktury. W przypadku pominięcia przez Sprzedawcę prośby o wystawienie faktury istnieje możliwość jej wystawienia w ciągu 7 dni od daty zakupu po przesłaniu paragonu i wcześniejszym kontakcie drogą e-mail lub telefoniczną ze Sprzedawcą. Koszt wysyłki faktury wystawionej na prośbę Klienta później niż realizacja zamówienia, ponosi Klient.

§ 6. PŁATNOŚCI I DOSTAWA.
1. Zamawiający ma prawo wyboru sposobu dostawy oraz formy płatności zgodnie ze wskazaniem w formularzu internetowym zamówienia.
2. Dostawa następuje na adres podany przez Klienta na formularzu internetowym zamówienia.
3. Dokonywanie płatności za zamówiony artykuł jest możliwe:
 online poprzez system IAI, Payu lub PayPal,
 przelewem na konto Sprzedawcy z podaniem numeru zamówienia znajdującego się na karcie zamówienia na numer rachunku wskazany przez Sprzedawcę,
 za pobraniem, - osobiście w Pomocna 24 znajdującej się w Rzeszowie przy ul. Lwowskie 64
4. Warunkiem realizacji zamówienia jest dokonanie przez Klienta przedpłaty stanowiącej równowartość zapłaty ceny za zamówiony asortyment oraz kosztów dostarczenia zamówionych produktów.
5. Sprzedawca oczekuje wpływu przedpłaty przez okres 10 dni roboczych od dnia udzielenia przez Sprzedawcę potwierdzającej odpowiedzi na ofertę,. Bezskuteczny upływ terminu oznacza anulowanie umowy sprzedaży.
6. Artykuł wysyłany jest w terminie do 2 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.
7. Koszty przesyłki pokrywane są przez Klienta i doliczane są do kwoty płatności, którą Klient ma obowiązek uiścić za zamówiony artykuł. O całkowitym koszcie zamówienia Klient jest informowany przy składaniu zamówienia.
8. Przy osobistym odbiorze zamówienia Klient zobowiązany jest posiadać przy sobie wydruk z potwierdzeniem wpłaty i numer zamówienia. Przy odbiorze osobistym nie są doliczane koszty przesyłki.
9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nie dostarczenie artykułu z powodów leżących po stronie Klienta, m.in. z powodu podania błędnego adresu dostawy, nieuzasadnionej odmowy przyjęcia artykułu. W takim przypadku Sprzedawca umożliwi Klientowi osobisty odbiór zamówienia w siedzibie Sprzedawcy albo na pisemny wniosek ponownie prześle zamówienie na podany przez Klienta adres po uprzedniej zapłacie przez Klienta kosztów ponownej dostawy, zgodnie z ust. 6.

§ 7. REKLAMACJE.
1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczącej zakupionego za pośrednictwem Pomocna 24 Artykułu w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub zniszczenia Artykułu w przesyłce lub przesyłki, wady fizycznej lub prawnej Artykułu.
2. Klient zobowiązany jest sprawdzić przy odbiorze zamówienia stan przesyłki, w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub zniszczenia Artykułu w przesyłce lub przesyłki Klient może odmówić odbioru przesyłki, podając przyczynę odmowy odbioru przesyłki, lub spisać w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę protokół wskazujący uszkodzenia i zabezpieczenia przesyłki.
3. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej Artykułu Konsumentowi przysługuje, według jego wyboru, prawo żądania obniżenia ceny, odstąpienia od umowy, naprawy albo wymiany Artykułu na wolny od wad.
4. W przypadku składania reklamacji Klient powinien odesłać wadliwy artykuł przesyłką pocztową na adres POMOCNA24.PL ul. Lwowska 64, 35-301 Rzeszów z dopiskiem „reklamacja”, dołączając formularz reklamacyjny znajdujący się na stronie Pomocna 24 lub odesłać artykuł przesyłką pocztową na adres Sprzedawcy z dopiskiem „reklamacja”, przesyłając formularz reklamacyjny znajdujący się na stronie Pomocna 24 w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy. W przypadku odmowy odbioru przesyłki, o której mowa w ust. 2 Klient informuje o tym Sprzedawcę, przesyłając formularz reklamacyjny i podając w nim przyczynę odmowy przesyłki.
5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane wskazane w druku reklamacji.
6. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni liczonych od następnego dnia po dniu zgłoszenia reklamacji otrzymania reklamowanego artykułu, informując o jej wyniku Klienta na adres e-mail. W przypadku nie ustosunkowania się do żądania wskazanego w reklamacji we wskazanym terminie uznaje się reklamację za uznane.
7. Klient, będący konsumentem ma prawo do złożenia reklamacji z powodu wady fizycznej lub prawnej Artykułu w ciągu 2 lat od daty wydania Artykułu, pod warunkiem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie Artykułu w ciągu roku od dnia stwierdzenia wady fizycznej Artykułu.
8. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

§ 8. ODSTĄPIENIE.
Klient będący konsumentem, na podstawie art. 27 i następnych ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku może odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

§ 9. PRZERWY TECHNICZNE.
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Pomocna 24 z powodu serwisu technicznego, prac konserwacyjnych lub innych prac związanych z polepszeniem funkcjonowania Pomocna 24.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Pomocna 24 spowodowany okolicznościami wskazanymi w ust. 1 lub innymi czynnikami niezależnymi od Sprzedawcy oraz wynikającymi z tego konsekwencjami.

§ 10. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych (ADO) Klienta jest Sprzedawca.
2. Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy. Jeśli Klient nie poda danych wymaganych umową lub innym dokumentem stosowanym przez Sprzedawcę zgodnie z jego procedurami lub przepisami prawa, Sprzedawca nie zawrze umowy lub nie wykona transakcji lub czynności.
3. Klient może skontaktować się z ADO pisząc na adres pocztowy.
4. Sprzedawca może przetwarzać dane Klientów w następujących celach:
a) wykonywania czynności zgodnie z udzieloną zgodą;
b) rozpatrywania zamówienia lub czynności poprzedzających jego złożenie, lub związanych z zawarciem, wykonywaniem lub rozwiązaniem umowy oraz wykonywaniem innych czynności związanych z umową, w tym czynności poprzedzających jej zawarcie (np. założeniem konta użytkownika).
c) wykonywania obowiązku prawnego.
d) utrzymywania, wyświetlania stron internetowych lub komunikowania się przez te strony.
e) w celach marketingowych, związanych z danym zamówieniem, które obejmują:
 przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych;
 przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych na urządzenia komunikacji elektronicznej lub telefonicznej;
 przesyłanie za pomocą tradycyjnej poczty informacji handlowych;
 glokalizację urządzeń komunikacji elektronicznej, aby przesyłać informacje handlowe.
f) wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy, które zostały wskazane powyżej, a także takich interesów jak:
 zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia Sprzedawcy;
 zapewnienia bezpieczeństwa środków i transakcji, które nie wynika z obowiązków nałożonych przepisami prawa, a z zasad i polityk przyjętych przez Sprzedawcę;
 dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Sprzedawcy lub podmiotu, który Sprzedawca reprezentuje;
 zarządzania relacjami z Klientami.
5. Sprzedawca przetwarza dane związane z:
 identyfikacją lub weryfikacją Klienta;
 danymi dotyczącymi danego zamówienia;
 danymi dotyczącymi poszukiwania na stronie internetowej, które są danymi osobowymi – są one pobierane zgodnie z polityką cookies i polityką prywatności lub innymi oświadczeniami/zgodami w tej sprawie;
6. Ponadto Sprzedawca może przetwarzać inne dane osobowe przekazane przez Klienta, o ile nie można ich zakwalifikować do żadnej z powyższych grup, a jest to dokonywane w celach opisanych w tej informacji.
7. Okres przetwarzania danych, zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, od przepisów prawa lub przyjętych przez Sprzedawcę, zgodnie z tymi przepisami metod lub modeli, a także zgód i innych oświadczeń udzielonych przez Klienta. Przetwarzane dane związane z:
a) umową lub inną czynnością prawną – przez czas niezbędny do rozpatrzenia zamówienia, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeśli czynność ta dochodzi do skutku - przez czas niezbędny do jej wykonania;
b) danymi archiwalnymi – po wygaśnięciu danej relacji prawnej (czyli np. umowy) dane osobowe dotyczące działania tych osób w imieniu przedsiębiorcy, instytucji lub jednostek organizacyjnych są przetwarzane przez 6 lat, a pozostałe dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane przez okres do 10 lat, chyba że przepisy prawa przewidują krótszy okres. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa którego dotyczy postępowanie;
c) orzeczeniem sądowym – dane mogą być przetwarzane do 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postepowanie;
d) zgodą Klienta - przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, w każdym przypadku do czasu odwołania zgody;
8. Prawa Klienta w zakresie danych osobowych:
1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy ADO przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez ADO są nieprawidłowe lub niekompletne;
3) prawo żądania od ADO usunięcia danych;
4) prawo żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych;
5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych ADO danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu ADO lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia;
8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
9) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony ADO, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
9. Dane osobowe Klientów nie dokonujących rejestracji w Pomocna 24 będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
10. Pomocna 24 może powierzyć przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych Zarejestrowanych Klientów (w celu realizacji obsługi zamówień i funkcjonowania Pomocna 24) uprawnionemu podmiotowi – Operatorowi.
11. Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Zarejestrowanych Klientów uprawnionemu podmiotowi – Serwisowi Ceneo w celu świadczenia przez Ceneo Sp. z o.o. usług w ramach Serwisu Ceneo oraz Grupie Allegro w celu świadczenia przez Ceneo Sp. z o.o. usług w ramach Serwisu Allegro. Dane przekazywane przez Sprzedawcę do Ceneo Sp. z o.o. i Grupa Allegro sp. z o.o. obejmują: informacje o dokonaniu transakcji bez przekazywania danych osobowych klientów.
12. Ceneo Sp. z o.o. i Grupa Allegro sp. z o.o. będzie dokonywało w stosunku do danych, o których w ust. 8 wszelkich możliwych i dozwolonych prawem operacji w takim zakresie, w jakim jest to konieczne dla wykonywania na rzecz Sprzedawcy usług, w szczególności są uprawnione do wykonywania co najmniej następujących operacji: przeglądanie, utrwalanie i przechowywanie tych danych. Ceneo sp. z o.o. i Grupa Allegro sp. z o.o. będą również przekazywać otrzymane od Sprzedawcy dane, o których podmiotom współpracującym z Ceneo sp. z o.o., które realizują czynności w ramach Serwisu Ceneo i Grupa Allegro sp. z o.o., które realizują czynności w ramach Serwisu Allegro.
13. Klient dokonujący zakupu w Pomocna 24 wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez Pomocna 24 www.pomocna24.pl oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Pomocna 24 www.pomocna24.pl
14. Sprzedawca nie będzie udostępniał danych osobowych Klientów osobom trzecim, (z zastrzeżeniem Operatora, Ceneo Sp. z o.o., Grupa Allegro sp. z o.o. i podmiotów uprawnionych do tego na podstawie ustawy).

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Sprzedawcy wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:
1) konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
2) konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
3) rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Pomocna24, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Pomocna24;
4) zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
5) konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;
6) zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;
7) przeciwdziałanie nadużyciom;
8) poprawa obsługi Klientów;
9) zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Pomocna24.
3. Zmiana regulaminu wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Pomocna 24. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, (Dz. U. Nr 141, poz.1176 ze zm.), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U., Nr 133, poz. 883 ze zm.).
5. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel